header
השמה של עובדים ובכירים – תהליך חשוב כדי שהארגון ועובדיו ירוויחו
 

השמה של עובדים היא תהליך המיועד למצוא התאמה מרבית בין משרה וארגון לבין עובד פוטנציאלי. לרוב אמונים על התהליך הזה מחלקות משאבי אנוש או כוח אדם בארגונים השונים, או חברות השמה מקצועיות המעניקות שירותי השמה למספר גדול של ארגונים. השמה היא תהליך שכלים מדעיים פותחו עבורו בדיסציפלינות של פסיכולוגיה ארגונית ובאופן רחב יותר במסגרת חקר ההתנהגות הארגונית.

הידע שנאסף בתחום ההתנהגות הארגונית הללו חוצה דיסציפלינות מדעיות. מעבר להיבטים הפסיכולוגיים נבדקים ונלקחים בחשבון גם פרמטרים וזוויות הסתכלות סוציולוגית (הרקע התרבותי-חברתי של המועמד, הסביבה התרבותית-חברתית בה פועל הארגון וכו'), זוויות ניהוליות (צורות הניהול המקובלות בארגון, הרקע הארגוני של המועמד ושיטות הניהול והתרבות הארגונית אליהן נחשף בעבר וכו'), זוויות פוליטיות (הכוונה לפוליטיקה פנים-ארגונית והיכולת של המועמד להשתלב בה היטב), וזוויות כלכליות (הנוגעות לרציונאליות והאינטרסים של הגורמים המעורבים – למשל עובד עם הכשרת יתר לתפקיד עשוי לפזול במהירה למקום אחר לכשיזדמן לו).

וכאן מגיע המקום הקריטי כל כך להשמה נכונה של עובדים. אחד הפרמטרים הידועים בחקר ההתנהגות הארגונית להיות ארגון מוצלח ויעיל, הוא היכולת להגיע לאחדות מקסימלית של אינטרסים בין הארגון לעובדיו השונים. השמה נכונה היא קריטית במישור הזה. כשהעובד מתאים לתפקיד מחד, ולארגון מאידך, וכשהארגון והתפקיד גם מתאימים מצדם לעובד, הצדדים כולם מורווחים ומתומרצים לתגמל אחד את השני בשכר גבוה, עבודה מסורה, פידבקים מפרגנים ויחסי אנוש מעולים בכלל. הרקע התיאורטי והמחקרי הרחב מאפשר לראות את תהליך ההשמה גם בזווית הצרה של הצורך הדחוף לאייש משרה חשובה, אבל גם בהסתכלות רחבה בהרבה המבקשת את צמיחת הארגון ועובדיו.